REGULAMIN

 

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania internetowego czasopisma Internetowe Media Interaktywne, zwanego dalej "Portalem Trzcianeckim" oraz "Portalem", znajdującego się pod adresem internetowym www.trzcianecki.pl.

 

Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą podejmowania jakichkolwiek działań na Portalu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać we wszystkich jego postanowieniach.

 

2. Portal trzcianecki.pl udostępniany jest przez Wydawcę Wielkopolskich Mediów Interaktywnych, zwanego dalej Wydawcą.

 

3. Portal trzcianecki.pl jest internetowym portalem społecznościowo-obywatelskim adresowanym do autorów: reportaży, raportów, recenzji, felietonów i innych form twórczości dziennikarskiej oraz wszystkich, którzy zapragną zamieścić na jego łamac informację, wypowiedź, komentarz, zdjęcie, film, ogłoszenie, wizytówkę firmy itp. treść.

 

4. W niniejszym regulaminie pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba odwiedzająca Portal, a także korzystająca z jego zasobów, umieszczająca w nim bezpłatnie teksty swojego autorstwa, zdjęcia oraz inne treści multimedialne.

 

5. Aby mieć możliwość korzystania z Portalu trzcianecki.pl w pełnym zakresie, Użytkownik musi uzupełnić dane osobowe w profilu konta. Wprowadzając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z rzeczywistym danymi właściciela konta. W przypadku zaistnienia podejrzenia o wprowadzenie fałszywych danych, Wydawca ma prawo usunąć konto Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych oraz w celach związanych z prowadzeniem Portalu trzcianecki.pl. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Wydawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Wydawcę w celu promocji produktów i firm.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości Portalu.

 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych poprzez całkowite usunięcie konta.

 

9. Usunięcie konta Użytkownika może być równoznaczne z usunięciem z Portalu trzcianecki.pl wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkownika.

 

10. Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

 

11. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów informacyjnych dotyczących Portalu trzcianecki.pl oraz promocyjnych na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

 

12. Otwierając konto w Portalu trzcianecki.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w Portalu trzcianecki.pl może on prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie do których posiada prawa i których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

 

14. Użytkownik ponosi wszelkie ewentualne odpowiedzialności prawne, wynikające z treści, czasu i sposobu publikacji wprowadzanych do Portalu treści.

 

15. Użytkownik, zamieszczając artykuły w Portalu trzcianecki.pl, zobowiązuje się do utrzymania staranności w redagowaniu tekstów, poprawnego wykorzystania znaczników formatowania oraz poprawnego wypełniania wszelkich formularzy. Nagminne błędy językowe, niepoprawne formatowanie lub uzupełnianie pól formularzy treścią niezgodną z ich przeznaczeniem mogą być powodem do zablokowania artykułu lub konta Użytkownika.

 

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika treści. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w Portalu trzcianecki.pl, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową.

 

18. Wszelkie pytania dotyczące Portalu trzcianecki.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, Użytkownicy mogą kierować za pośrednictwem adresu mailowego znajdującego się w dziale Kontakt.

 

19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystania z Portalu trzcianecki.pl przez jego Użytkowników;

b.treść artykułów umieszczanych przez Użytkowników;

c.inne treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (komentarze, wiadomości prywatne i inne);

d.szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Portalu przez osoby trzecie;

e.wykorzystanie zamieszczonych w Portalu materiałów przez osoby trzecie.

 

20. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

a) usunięcia konta Użytkownika, bez uprzedniego poinformowania Użytkownika, w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Zasad Korzystania

b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zamieszczane materiały;

c) okresowego lub całkowitego wyłączenia Portalu trzcianecki.pl;

d) zaprzestania świadczenia usług w ramach Portalu trzcianecki.pl, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników Portalu trzcianecki.pl.

e) usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości Portalu trzcianecki.pl.

 

21. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta lub treści zamieszczonych przez Użytkownika w przypadku wykorzystania Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Dotyczy to w szczególności działań mających charakter reklamowy, naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia religijne oraz chronione prawem dobra osób trzecich. Wydawca ma prawo do usunięcia konta, bez podania przyczyny.

 

22. Wydawca informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki "cookies". Umieszczenie plików "cookies" jest konieczne do prawidłowego korzystania z Portalu.

 

23. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod Adresem: http://www.trzcianecki.pl/regulamin.html. Wydawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

 

24. Artykuły, komentarze i pozostałe treści publikowane w tej witrynie stanowią prywatną opinię ich autorów. Nie należy ich traktować jako stanowisko (światopoglądowe, polityczne, religijne czy jakiekolwiek inne) Wydawcy, Wydawcę czy Redakcji.

 

25. W chwili opublikowania artykułu lub innych treści, Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne dysponowanie materiałem przez Wydawcę na innych płaszczyznach jego komercyjnej działalności, nie roszcząc sobie tym samym żadnych praw do wynagrodzenia.

 

26. Kopiowanie jakichkolwiek treści z Portalu, bez zgody wydawcy jest zabronione, pod odpowiedzialnością prawną.

 

27. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez koniecności informowani.